REKRUTACJA W SSP30
Zebranie informacyjne dla rodziców, zainteresowanych klasą I od września 2019 roku odbędzie się 13 lutego - środa -  o 17.30.

Zasady przyjmowania uczniów reguluje Statut Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 30.

Zasady przyjmowania uczniów do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30


Szkoła prowadzi listy zapisów uczniów do poszczególnych klas. Przy przyjmowaniu dzieci do klasy I bierze się pod uwagę :
- wyniki testu dojrzałości szkolnej
- wyniki obserwacji pedagogicznej prowadzonej w czasie zajęć ruchowych i plastycznych przez komisję złożoną z pracowników pedagogicznych szkoły,
- posiadanie rodzeństwa w szkole,
- kolejność zgłoszenia.
Listy osób przyjętych do klasy I będą ogłaszane do 30 marca każdego roku.

O przyjęciu do klas wyższych decydują rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadzane przez nauczycieli języka polskiego, języka angielskiego i matematyki oraz rozmowa z wychowawcą klasy.

Listy osób przyjętych zatwierdza Rada Pedagogiczna. Od decyzji Rady Nauczycieli nie przysługuje odwołanie.