"Zasady zebrań przedstawicieli Zgromadzenia Ludowego"


1.) Zebranie zwołuje i rozpoczyna przewodniczący,
2.) Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia o terminie i miejscu zebrania, wszystkich przedstawicieli obecnych w szkole,
3.) Obecni w szkole przedstawiciele klas zobowiązani są do stawienia się na zebraniu,
4.) Zebraniem kieruje przewodniczący,
5.) Stanowiska przedstawicieli, zgodnie z konstytucją, trzeba przydzielić na pierwszym zebraniu nowej kadencji. Przedstawiciele obierają następujące stanowiska: przewodniczący, sekretarz, skarbnik, organizator imprez szkolnych, rzecznik praw ucznia i osoba do kontaktów pozaszkolnych. Przedstawiciele obierają stanowiska głosując w sposób tajny.
6.) Przedstawiciele mogą być odwoływani ze swych stanowisk, członkowie mogą powoływać na nie nowe osoby,
7.) Stanowiska mogą być zmienione tylko wtedy gdy na zebraniu obecni są wszyscy przedstawiciele.
8.) Klasy, zgodnie z konstytucją, mogą (w uzasadnionych przypadkach) odwoływać swych przedstawicieli i powoływać nowych w ciągu tygodnia.