Szkolny system oceniania

Społecznej Szkoły Podstawowej nr30

 

    I. Założenia pedagogiczne.

1.  Ocenianiu podlegają  osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez    nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

     i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających

     z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania,  

     uwzględniających tę podstawę.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę

     klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia

     zasad współzycia społecznego i norm etycznych.

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca  

klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

II. Cele oceniania szkolnego.

 1. Ocenianie ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b)    udzielanie uczniowie pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)    dostarczenie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

 

     III. Formy i sposoby oceniania.

1.     Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny rocznej klasyfikacyjnej opisowej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny opisowej zachowania.

2.     Ocenianie śródroczne w klasach I – III polega na określeniu w trzech kategoriach A, B i C i D opanowania poszczególnych umiejętności.

3.     Liczbę sprawdzianów pisemnych i ustnych ustala nauczyciel, dostosowując ją do możliwości psychofizycznych uczniów.

4.     Klasyfikacja roczna i śródroczna w klasach IV – VI polega na ustaleniu oceny z zajęć edukacyjnych w stopniach według następującej skali:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1.

     Skalę powyższą stosuje się również w ocenianiu bieżącym.

5.     Rada Pedagogiczna ustaliła następujące kryteria ocen:

ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który:

-       opanował w stopniu bardzo dobrym wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania w danej klasie, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza rozszerzony program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania,

-       i/lub biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe oraz rozwiązuje także zadania, wykraczające poza program nauczania tej klasy,

-       i/lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

ocena bardzo dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

-       opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony progamem nauczania przedmiotu w danej klasie,

-       sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje

     samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem  

     nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania

     zadań i  problemów w nowych sytuacjach;

ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który:

-       opanował wiedzę i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania opisane w podstawie programowej,

-       poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie

     typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

-       opanował w znacznej części wiadomości określone programem nauczania w danej klasie;

ocena dostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

-       opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań, zawartych w podstawie programowej

-       rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;

ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który:

-       rozwiązuje (wykonuje) z pomocą nauczyciela zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności, ale nie spełnia wymagań, zawartych w podstawie programowej, co może stwarzać poważne trudności w dalszym kształceniu;

ocena niedostateczna – otrzymuje ją uczeń, który:

-       nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umiemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

-       nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o nieiwelkim (elementarnym) stopniu trudności.

6.     Ocenianiu mogą podlegać:

a)    odpowiedzi ustne,

b)    różnego rodzaju prace pisemne,

c)     prace praktyczne,

d)    terminowość wywiązywania się z nałożonych obowiązków,

e)    zaangażowanie  w pozalekcyjne działania szkolne, w szczególności festiwal naukowy, wintershow, turnieje i zawody pozaszkolne,

f)      przygotowanie do zajęć (w tym posiadanie podręczników, niezbędnych przyborów i stroju na zajęcia wychowania fizycznego),

g)    zaangażowanie w zajęcia,

h)    udzielanie pomocy koleżankom i kolegom,

i)      wkład pracy w przypadku zadań wykonywanych w grupach lub zespole sportowym,

j)      udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (według kryteriów, ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów),

k)    wyniki testów sprawnościowych według tabel wieku.

 1. Sprawdziany bieżące ustne i pisemne, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji mogą trwać do 20 minut i nie muszą być zapowiadane.
 2. Sprawdziany pisemne lub dłuższe wypowiedzi ustne, odbywające się po zakończeniu danego działu tematycznego muszą być zapowiedziane

     z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika jako

     temat lekcji. Takie sprawdziany mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową.

 1. Uczeń może podlegać sprawdzaniu wiedzy, wymienionemu w punkcie 6 tylko raz dziennie i tylko trzy razy w tygodniu.
 2. Pod koniec semestru mogą odbywać się sprawdziany semestralne pisemne i ustne, ale muszą być zapowiedziane co najmniej dwa tygodnie wcześniej, muszą być wpisane do dziennika i ewentualnie mogą być poprzedzone lekcją powtórzeniową.
 3. Dopuszcza się jeden dziennie sprawdzian semestralny – pisemny lub ustny. W tygodniu mogą być dwa takie sprawdziany.
 4. Liczba sprawdzianów pisemnych lub ustnych, wymienionych w punktach 6 i 8 nie może łącznie przekraczać trzech tygodniowo.
 5. W zależności od specyfiki przedmiotu dopuszcza się wykonanie przez ucznia pracy samodzielnej – referatu, projektu, pracy plastycznej, doświadczenia, modelu, pomocy naukowej itp.
 6. Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala nauczyciel  danego przedmiotu, mając na uwadze indywidualne możliwości edukacyjne ucznia, jego zainteresowanie  daną tematyką, zaangażowanie i wysiłek włożony w opanowianie materiału.
 7. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

a)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c)     dbałość o honor i tradycje szkoły,

d)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

e)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g)    okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Sródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne.

Skalę powyższą stosuje się również w ocenianiu bieżącym.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

-       wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły,

-       aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,

-       spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły i społeczności szkolnej,

-       rozumie normy społeczne i je stosuje, reaguje w przypadku łamania ich,

-       spontanicznie spieszy z pomoca innym,

-       sumiennie wypełnia obowiązki szkolne,

-       pracuje nad własnym rozwojem,

-       dba o dobre imię szkoły, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

-       charakteryzuje się wzorowa kulturą osobistą i nienagannymi manierami,

-       dba o majątek szkoły.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-       chętnie bierze udział w pracach na rzecz szkoły i społeczności szkolnej,

-       stosuje się do norm społecznych w szkole i poza nią,

-       nie uchyla się do współpracy i pomocy innym,

-       wypełnia obowiązki szkolne,

-       rozumie potrzebę pracy nad soboą,

-       charkateryzuje się wysoką kulturą osobistą,

-       szanuje cudzą własność i majątek szkoły,

-       reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-       stosuje się do ustalonych zasad i norm społecznych,

-       przestrzega podstawowych zasad kultury osobistej,

-       wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,

-       szanuje godność innych osób,

-       nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,

-       szanuje majątek szkolny i własność prywatną,

-       bierze aktywny udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych,

-       poproszony pomaga innym.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

-       bierze udział w obowiązkowych pracach i działaniach na rzecz szkoły i innych,

-       upominany stosuje się do ustalonych zasad i wykonuje polecenia,

-       stara się nie naruszać godności osobistej innych,

-       zdarza mu się nie przestrzegać norm kulturalnego zachowania,

-       zdarza mu się utrudniać prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,

-       wykazuje chęć poprawy,

-       ma problemy z dbałością o majątek szkolny i własność prywatną.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-       nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i społeczności szkolnej,

-       lekceważy polecenia, ustalone zasady i normy społeczne,

-       przyłacza się do grup i jednostek łamiących zasady współżycia społecznego,

-       nie przestrzega norm kulturalnego zachowania,

-       utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,

-       upominany stara się poprawić swoje zachowanie,

-       często niszczy majątek szkoły i innych.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-       często stwarza sytuacje, prowadzące do łamania zasad współżycia społecznego,

-       uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej,

-       celowo i świadomie niszczy majątek szkoły,

-       narusza własność szkolną i prywatną,

-       narusza nietykalność cielesną,

-       narusza godność sobistą używając słów i gestów uwłaczających, obraźliwych,

-       prześladuje psychicznie innych,

-       stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych,

-       mimo upomnień ostentacyjnie lekceważy polecenia i ustalone zasady,

-       nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,

-       nie przestrzega norm kulturalnego zachowania,

-       zachowuje się nagannie także poza terenem szkoły,

-       nagminnie utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych,

-       nie wykazuje chęci poprawy.

 

    IV. Komunikacja z uczniami i rodzicami.

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o:

a)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

     Wymienione informacje nauczyciele podają uczniom również w formie pisemnej.

 1. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.
 2. Uczeń musi zostać poinformowany o ocenie, jaką uzyskał ze sprawdzianu ustnego lub pisemnego.
 3. Uczeń ma prawo do uzysiwania informacji o ocenach w sposób nie naruszający jego godności.
 4. Uczeń ma prawo do uzyskania ustnego uzasadnienia uzyskanej oceny.
 5. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej.
 6. Uczeń ma obowiązek przedstawienia rodzicom sprawdzonej i ocenionej przez nauczyciela pracy pisemnej.
 7. W czasie każdego zebrania rodzice uczniów otrzymują wykaz ocen, uzyskanych ze wszystkich przedmiotów oraz o informację o ocenie zachowania.
 8. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnej lub rocznej rady klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice otrzymują informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i o nagannej ocenie zachowania.
 9. Rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia podpisem informacji o przewidywanej ocenie dopuszczającej i niedostatecznej i o ocenie nieodpowiedniej i nagannej.
 10. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem semestralnej lub rocznej rady klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice otrzymują informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i o przewidywanej ocenie zachowania.

 

 

V. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej szkoła jest zobowiązana dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.
 2. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego lub przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek, wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 3. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego podejmuje dyrektor na podstawie opinii, wydanej przez lekarza lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.

 

VI. Klasyfikowanie i promowanie.

 1. Uczeń jest klasyfikowany dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
 3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i z zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach eukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w tygodniu, poprzedzającym radę klasyfikacyjną.
 8. Podanie o egzamin klasyfikacyjny wpływa do dyrektora szkoły na dwa tygodnie przed terminem rady klasyfikacyjnej.
 9. Informacja o nieklasyfikowaniu ze względu na frekwencję zostaje przekazana uczniowie i jego ordzicom na miesiąc przed terminem rady klasyfikacyjnej.
 10. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje materiał nauczania z danego przedmiotu z danego semestru. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje zestaw zagadnień na egzamin i przedstawia dyrektorowi szkoły do akceptacji. Komisję na egzamin klasyfikacyjny wyznacza dyrektor szkoły.
 11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami.
 12. W przypadkach losowych termin egzaminu klasyfikacyjnego jest ustalany przye Radę Pedagogiczną.
 13. Zatwierdzenie ocen semestralnych i końcoworocznych odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych przed przerwą semestralną lub feriami szkolnymi.
 14. Uczeń, który otrzymał na koniec roku oceny wyższe od niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej.
 15. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem.
 16. Uczeń, który otrzymał na I semestr roku szkolnego dwie (lub więcej) oceny niedostateczne może kontynuować naukę w szkole tylko w wyniku uchwały Rady Pedagigicznej.
 17. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych obowiązkowych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przy podejmowaniu takiej decyzji Rada Pedagogiczna bierze pod uwagę sytuację ucznia, jego stosunek do obowiązków szkolnych, stopień zaangażowania i zainteresowania innymi zajęciami edukacyjnymi.
 18. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaje skreślony z listy uczniów szkoły.
 19. Wyjątkowo Rada Pedagogiczna może uchwalić możliwość powtarzania klasy w szkole.
 20. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy i na koniec I semestru następnego roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z tego samego przedmiotu może być skreślony z listy uczniów szkoły w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej.

 

VII. Postanowienia końcowe.

Wprowadzenie zmian w szkolnym systemie oceniania wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną. Przed podjęciem takiej uchwały ewentualne zmiany można skonsultować z Parlamentem Szkolnym.