DZIENNIK USTAW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30

WARSZAWA , ul. ASTRONAUTÓW 11

Warszawa , dnia 23 września 1994 r. Nr 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDYNACJA WYBORCZA DO PARLAMENTU SZKOLNEGO

SPOłECZNEJ SZKOłY PODSTAWOWEJ NR 30

Ustawa z dnia 9 września 1993 r.

z poprawkami przyjętymi przez Parlament Szkolny na posiedzeniu w dn. 21.09.1994 r.

Rozdział 1

Zasady ogólne

Art. 1

1. Wybory posłów do Parlamentu Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 są powszechne, bezpośrednie, równe oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

2. Wybory odbywają się w ciągu sześciu tygodni od rozpoczęcia zajęć szkolnych.

Art. 2

Do Parlamentu Szkolnego wybiera się posłów w ten sposób, że 10 posłów wybiera się spośród kandydatów, zgłoszonych z ogółu wszystkich uczniów szkoły.

Art. 3

Kandydaci składają swe zgłoszenia do Szkolnej Komisji Wyborczej nie później niż na 7 dni przed datą wyborów.

Art. 4

Każdy wyborca ma 2 głosy.

Art. 5

Dyrektor szkoły zarządza wybory i wyznacza ich datę zgodnie z art.1, pkt.2 i podaje do wiadomości publicznej najpóźniej w 5 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art. 6

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Szkolnej Komisji Wyborczej, określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych w Ustawie /kalendarz wyborczy/.

Rozdział 2

Prawa wyborcze obywateli

Art. 7

Prawo wybierania mają osoby, będące uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30.

Art. 8

Wybranym do Parlamentu może być tylko uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30.

Rozdział 3

Rejestr i spis wyborców

Art. 9

Rejestr wyborców prowadzi, jako zadanie zlecone, Dyrektor Szkoły.

Art. 10

Rejestr wyborców obejmuje osoby, którym przysługuje prawo wybierania, spełniające warunki, zawarte w art. 7 Ustawy.

Art. 11

Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisywane są do spisu wyborców.

Art. 12

Spis wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu Szkolnej Komisji Wyborczej.

Rozdział 4

Głosowanie

Art. 13

Głosować można tylko osobiście.

Art. 14

Głosowanie odbywa się w lokalu Komisji Wyborczej, na przerwach, między godziną 8.30 a 13.00.

Art. 15

1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje Szkolnej Komisji Wyborczej swoje uprawnienia do głosowania.

2.Wyborca otrzymuje od Komisji kartę do głosowania , potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem.

Art. 16

W karcie do głosowania wyborca głosuje na kandydatów stawiając znak " X " w kratce przy nazwiskach 2 kandydatów, przez co wskazuje ich pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Rozdział 5

Zgłaszanie kandydatów na posłów

Art. 17

1. Prawo zgłaszania kandydatów na posłów przysługuje partiom, organizacjom społecznym, a także wyborcom.

2.Czynności wyborcze w imieniu kandydatów mogą wykonywać organa uprawnione do ich reprezentowania przy czynnościach prawnych. Organa te, zwane komitetami wyborczymi, reprezentują interesy swych kandydatów w stosunku do Szkolnej Komisji Wyborczej oraz Dyrekcji Szkoły.

Art. 18

Zgłaszanie kandydatów powinno być poparte podpisem co najmniej 10 wyborców uprawnionych do głosowania. Każdemu wyborcy przysługuje prawo poparcia tylko 2 kandydatów.

Art. 19

1.Kandydatów zgłasza się na 7 dni przed datą wyborów.

2.Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik kandydata lub on sam składając wniosek na piśmie do Szkolnej Komisji Wyborczej.

Art. 20

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać :

a / nazwisko, imiona,wiek, klasę kandydata

b / pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie.

Rozdział 6

Karty do głosowania

Art. 21

Szkolna Komisja Wyborcza po zarejestrowaniu kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania.

Art. 22

Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności zgłoszeń nazwiska kandydatów zarejestrowanych przez Szkolną Komisję Wyborczą.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

Art. 23

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania.

2. Przewodniczący w obecności Komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja dokonuje obliczenia głosów.

3. Ważne są tylko te głosy, które spełniają warunki zawarte w rozdziale 4. Ustawy.

Art. 24

Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół głosowania,

który ma zawierać liczby :

a / osób uprawnionych do głosowania ;

b / wyborców, którym wydano karty do głosowania ;

c / oddanych głosów ;

d /głosów nieważnych ;

e / głosów ważnych ;

f / głosów ważnych, oddanych na każdego kandydata.

Art. 25

Mandaty otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów.

Art. 26

Wyniki wyborów Szkolna Komisja Wyborcza ogłasza natychmiast po podliczeniu głosów tak, aby były powszechnie dostępne.

Art. 27

Dyrektor Szkoły w ciągu 10 dni od dnia otrzymania wyników wyborów wręcza posłom mandaty poselskie.


______________________________________________________________________________

DZIENNIK USTAW SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30

Warszawa, 26 września 2005 r.     nr 16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

   Uchwała Parlamentu Szkolnego SSP nr 30

 

Zwiększamy liczbę miejsc w parlamencie tak, by umożliwić każdej klasie posiadanie swojego przedstawiciela w Parlamencie SSP 30.