Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu „wiedza o kulturze”

 

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO, ul. Astronautów 11, Warszawa

 

Ocenianie z przedmiotu „wiedza o kulturze” ma charakter punktowy. Uczeń w ciągu semestru zdobywa punkty za różne osiągnięcia, działania i sprawdziany, a na koniec semestru (roku) suma punktów przeliczana jest na ocenę. Na początku każdego semestru uczniowie otrzymują informację o progach punktowych dla poszczególnych ocen. Uczniowie na bieżąco dowiadują się o sumie uzyskanych punktów (od prowadzących zajęcia albo od wychowawców).

 

Za co zdobywa się punkty?

 

Po pierwsze: za aktywność na poszczególnych zajęciach.

1 pkt. otrzymuje uczeń, który uczestniczy w zajęciach, śledząc tok wykładu, prezentacji lub dyskusji.

2 pkt. otrzymuje uczeń, który uczestniczy w zajęciach, śledząc tok wykładu, prezentacji lub dyskusji oraz bierze w zajęciach udział poprzez merytoryczne, oryginalne wypowiedzi.

 

Po drugie: za sprawdziany po poszczególnych zajęciach.

Niektóre zajęcia zakończą się krótkim sprawdzianem testowym (5 pytań wielokrotnego wyboru). O tym, że na zakończenie zajęć będzie test, prowadzący poinformuje na ich początku. Pytania będą dotyczyły wiedzy zaprezentowanej na zajęciach, więc opłaca się uważać. Test jest oceniany w skali 0-5 pkt. Wyniki testu zostaną podane tuż po zakończeniu zajęć. Uczeń zadowolony ze swojego wyniku zalicza w ten sposób sprawdzian. Uczeń nie usatysfakcjonowany swoim wynikiem zgłasza nauczycielowi chęć poprawy.

 

Poprawa: jeżeli uczeń nie jest zadowolony ze swojego wyniku, może go poprawić na następnych zajęciach, rozwiązując podobny test wielokrotnego wyboru złożony z 5 pytań (ale pytania będą inne). Do testu poprawkowego można się będzie przygotować, korzystając z notatki umieszczonej na stronie internetowej szkoły (w sekcji KUL). Uczniowie nieobecni na zajęciach kończących się sprawdzianem mogą również skorzystać z tej formy zdobywania punktów (to znaczy przystąpić do testu „poprawkowego”).

 

Po trzecie: za prace i działania (np. artystyczne) wykonywane na zajęciach. Są one oceniane w skali 0-5 pkt.

 

Po czwarte: za pracę semestralną można zdobyć 0-10 pkt. Tematy prac semestralnych (do wyboru), wskazówki co do ich wykonania oraz kryteria oceny zostaną przedstawione uczniom odpowiednio wcześniej.

 

Poprawa oceny proponowanej: uczeń ma prawo poprawić proponowaną ocenę semestralną. W tym celu może napisać i przedstawić do oceny 1 lub 2 recenzję/sprawozdanie z aktualnego wydarzenia kulturalnego (spektakl, koncert, wystawa, film itp.) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Recenzje będą oceniane w skali 0-5 pkt. O zamiarze poprawiania oceny uczeń informuje nauczyciela w ciągu tygodnia po wystawieniu ocen proponowanych.

 

Ocena roczna z przedmiotu „wiedza o kulturze” zostanie ustalona przez nauczyciela na podstawie oceny z I i II semestru.

 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 wymagania punktowe na poszczególne oceny przedstawiają się następująco:

 

6 (celujący) powyżej 54 pkt.

5 (bardzo dobry) od 44 do 53 pkt.

4 (dobry) od 34 do 43 pkt.

3 (dostateczny) od 24 do 33 pkt.

2 (dopuszczający) od 12 do 23 pkt.

1 (niedostateczny) poniżej 12 pkt.